..حمل محموله های ترافیکی ، حمل و نقل سنگین و فوق سنگین توسط بوژی و انواع کمرشکن 5 محور _ کمرشکن 6 محور _ کمرشکن 7 محور _ کمرشکن 9 محور و کمرشکن 11 محور و کفی کشویی حمل و نقل اهواز ترابر باربری در اهواز.

حمل و نقل اهواز ترابر باربری در خوزستان : حمل بارهای ترافیکی به کالایی گفته میشود که اوزان و ابعاد آن نسبت به استاندارد ماشین های باری بسیار زیاد هستند. در صورتیکه اوزان و ابعاد کالایی به حدی باشد که از ظرفیت های قانونی حمل بار بیشتر گردد، عبارت محموله ترافیکی به آن اطلاق می شود. ( کمرشکن در اهواز ) حمل و نقل سنگین و فوق سنگین.

 

حمل بارهای ترافیکی

 

محموله های ترافیکی. به کالایی گفته میشود. که اوزان و ابعاد آن نسبت به استاندارد ماشین های باری بسیار زیاد هستند . در صورتیکه اوزان و ابعاد کالایی به حدی باشد که از ظرفیت های قانونی حمل بار بیشتر گردد. عبارت محموله ترافیکی به آن اطلاق می شود. برای کالاهای غیر استاندارد . سنگین ونیمه سنگین امکان حمل با پردازهای ویژه یا حمل با کامیون حمل و نقل بین المللی.، دریایی، ریلی و یا ترکیبی امکان پذیر می باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی اهواز ترابر. آماده حمل بار،. ترافیکی مشتریان. با ارائه مجوز قانونی می باشد.

باربری در خوزستان

برای حمل و نقل آلا ترابر کلیک کنید

بار زدن بدون جرثقیل شرکت حمل و نقل اهواز ترابر
حمل اثاث منزل